Onderneem in op Social Media

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Verwacht je een omzetzetverlies van minimaal 20%? Dan kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies) aanvragen. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hiermee kan je werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Dus: de nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor je als werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.  Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Voorwaarde: dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Let op: de NOW is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Het is dus niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen.

Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Je krijgt hierover bericht van het ministerie van Sociale Zaken. Jouw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomings- regeling. Wel kan er aanvullende informatie opgevraagd worden, hierover krijg je vanzelf bericht. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geld.

Let op: de regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Je kunt nog niet naar de gemeente om aanvraag te doen. Wij houden je op de hoogte.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen.

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoef je niet te betalen. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor je inkomsten.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

BMKB
De overheid verhoogt ook de garantiestelling aan banken voor leningen aan bedrijven (BMKB). Hierdoor moeten bedrijven die nu in financieel zwaar weer zitten, makkelijker een lening kunnen aangaan bij de bank om klappen op te vangen. Ondernemers nemen, zoals gebruikelijk, contact op met hun financier om krediet aan te vragen. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb.

GO-regeling
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier

Let op: bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn ook uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden. Zie punt 6.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Daarnaast heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.  De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) is beschikbaar voor primaire agrarische bedrijven. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen. Je vraagt het BL niet zelf aan, dit doet jouw bank of financier.

De visserijsector kan op dit moment geen gebruik maken van de Borgstelling Landbouwkredieten (BL). Het ministerie houdt samen met de sectoren de gevolgen van het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we tijdig noodzakelijke en passende maatregelen en kunnen treffen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden, de reisbranche, evenementenbranche en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

t Frederique Biesheuvel — 18 maart 2020

Corona nieuws

Laatste stand van zaken, 18 mrt. 2020

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. ONL zet graag de belangrijkste informatie op een rij:

Noodpakket banen en economie

ONL zet  de belangrijkste informatie op een rij

Onderneem in op Social Media

Laatste stand van zaken, 18 mrt. 2020

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. ONL zet graag de belangrijkste informatie op een rij:

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Verwacht je een omzetzetverlies van minimaal 20%? Dan kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies) aanvragen. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hiermee kan je werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Dus: de nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor je als werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.  Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Voorwaarde: dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Let op: de NOW is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Het is dus niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen.

Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Je krijgt hierover bericht van het ministerie van Sociale Zaken. Jouw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomings- regeling. Wel kan er aanvullende informatie opgevraagd worden, hierover krijg je vanzelf bericht. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Download de
ONL-ondernemersapp

Ben jij ondernemer en wil je ook meepraten in Den Haag en/of steun je het werk van ONL?
Klik hier en word participant.

Corona nieuws

t Frederique Biesheuvel — 18 maart 2020

Noodpakket banen en economie

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geld.

Let op: de regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Je kunt nog niet naar de gemeente om aanvraag te doen. Wij houden je op de hoogte.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen.

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoef je niet te betalen. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor je inkomsten.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

BMKB
De overheid verhoogt ook de garantiestelling aan banken voor leningen aan bedrijven (BMKB). Hierdoor moeten bedrijven die nu in financieel zwaar weer zitten, makkelijker een lening kunnen aangaan bij de bank om klappen op te vangen. Ondernemers nemen, zoals gebruikelijk, contact op met hun financier om krediet aan te vragen. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb.

GO-regeling
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier

Let op: bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn ook uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden. Zie punt 6.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Daarnaast heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.  De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) is beschikbaar voor primaire agrarische bedrijven. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen. Je vraagt het BL niet zelf aan, dit doet jouw bank of financier.

De visserijsector kan op dit moment geen gebruik maken van de Borgstelling Landbouwkredieten (BL). Het ministerie houdt samen met de sectoren de gevolgen van het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we tijdig noodzakelijke en passende maatregelen en kunnen treffen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden, de reisbranche, evenementenbranche en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Meer informatie

Onderneem in is het nieuwe online-magazine voor ondernemers in uw regio. Dit nieuwe online mediaplatform zet iedere editie 10 tot 12 ondernemers verrassend in de schijnwerpers. Onderneem in verschijnt 4 keer per jaar als magazine maar is dankzij het blijvende online archief altijd benaderbaar. Zo biedt het een interactief podium om te netwerken en te verbinden met nieuwe klanten.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact met ons op of laat een bericht achter via dit formulier.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel dit magazine

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.